Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

DRUKI DO POBRANIA

DODATEK WĘGLOWY

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku pok. nr 1.
Wzór wniosku oraz instrukcję wypełnianiania znajdą Państwo pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

JAK WYPEŁNIĆ (instrukcje)

RADA MIEJSKA

 1. Informacja o wyborze ławników na kadencję 2024-2027.

 2. Wzór karty zgłoszenia ławnika.

 3. Oświadczenie dot. postęowania o przestęstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.

 5. Udzielenie informacji o osobie krk.

 6. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
   
 7. Klauzula informacyjna.

 REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r.
 2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
 3. Wniosek o wycięcie drzew.
 4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoby fizyczne
 5. Wniosek o wydanie opinii o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

 6. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko.
 7. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 8. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 9. Wniosek o awaryjne zajęcie pasa

 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym

 11. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obiekt budowlany

 12. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia

 13. Wniosek o zajęcie pasa drogowego roboty

 14. Wniosek o zajęcie pasa drogowego na umieszczenie reklamy
 15. Wniosek o lokalizację zjazdu

 16.  Wniosek o najem lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Lipsko

 17. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

 18. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zalesienia gruntów rolnych

 19. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia gruntów rolnych na obszarze Natura 2000

 20. Wniosek o przyznanie dofinansowania na usunięcie azbestu
 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (pok. 20D.)

 1. Wniosek o podział nieruchomości.

 2. Pismo uzupełniające wniosek o podział nieruchomości.

 3. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi i ochrona środowiska (pok. 23, 24.)

 1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 2. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z terenu Miasta i Gminy Lipsko. 
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok. 
 4. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 5. Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.

EDUKACJA

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2022/2023 - BiP
 2. informacja o faktycznej liczbie uczniow 
 3. rozliczenie wykorzystania dotacji
 4. wniosek o udzielenie dotacji  

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Formularze i instrukcje
 2. Oświadczenie Przedsiębiorcy o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 r.

REFERAT FINANSOWO KSIĘGOWY - SPRAWY PŁACOWE

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia na druku Rp – 7 o wysokości osiągniętych dochodów za okres zatrudnienia

 Umowy cywilnoprawne (pok. 11.)

 1. Ewidencaja wykonywanych godzin.
 2. Rachunek - umowa cywilnoprawna.

Akcyza (pok. 16.)

 

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Oświadczenie o posiadanych gruntach
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc w rolnictwie.
 4. RODO - klauzula informacyjna
 5. Zestawienie faktur
 6. Wniosek o wydanie zaświdaczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach

 

Podania o umorzenie zaleglosci podatkowych (pok. 16.)

 1. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych
 2. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych - rolnicy
 3. Formularz o pomocy de minimis dla przedsiębiorców
 4. Formularz o pomocy de minimis dla rolników

WYMIAR PODATKÓW

Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa (pok. 17.)

 1. Podanie o gruncie do Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Podanie o gruncie do Urzędu Pracy
 3. Podanie o nie figurowaniu w rejestrach podatkowych
 4. Podanie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego
 5. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego do ARiMR lub KOWR
 6. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przelicz. - uczelnia
 7. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przelicz. - zwolnione ARiMR
 8. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przelicz.
 9. Podanie o powierzchni gospodarstwa użytki rolne
 10. Podanie o powierzchni gospodarstwa wraz z gruntami użytkowanymi
 11. Podanie o powierzchni gruntów do KRUS
 12. Podanie o wydanie odpisu nakazu płatniczego

Podanie o zastosowanie ulgi inwestycyjnej (pok. 17.)

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 2. Podanie o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków

Podanie o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia (pok. 17.)

 1. Formularz informacji de minimis dla roników 
 2. Oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis
 3. Oświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów
 4. Podanie o zastosowanie ulgi nabycie gruntów

Wzory deklaracji i informacji podatkowych (pok. 17.)

 1. Druki deklaracji i informacji podatkowych - pod. leśny, rolny, od śr. transportu, nieruchomości - BiP - druki obowiązują do 30.06.2019r.
 2. Wszystkie formularze deklaracji do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych - druki obowiązują od 01.07.2019r.

Dodatek mieszkaniowy (pok. 25.)

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (deklaracja o wysokości dochodów, zaświadczenie, oświadczenie o stanie majątkowym, klauzula RODO)

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Podanie o wydanie odpisu skróconego, aktu urodzenia, aktu małżeńtwa, zgonu
 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego


EWIDENCJA LUDNOŚCI. DOWODY OSOBISTE

 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 2. Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
 3. Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego DO/W/1uszkodzenia dowodu osobistego
 4. Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZPS/1
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2
 6. Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1
 7. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2
 8. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3
 9. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy EL/ZP/4
 10. Wniosek o nadanie numeru PESEL
 11. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie
 13. Wniosek o wydanie zaświedczenia potwierdzającego ilość osób zameldowanych w lokalu
 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na terenie Miasta i Gminy Lipsko
 15. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza tłumaczenia urzędowego
 16. Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
 17. Pełnomocnictwo

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.