Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ROLNICTWO

Obszar gminy cechuje się glebami o wysokiej przydatności do produkcji rolniczej. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych wynosi odpowiednio:

rolnictw klasy I - (6ha),
klasy II - 1%,
klasy III- 22%,
klasy IV - 46%,
klasy V - 20%,
klasy VI - 10%,
klasy VIz - 1%.

W części południowej, środkowej i północno-wschodniej występują gleby średnio-dobre, dobre i średnie odpowiadające III i IV klasie. Są to gleby bielicowe wytworzone z lessów lub glin zwałowych oraz miejscami rędziny kredowe. W północno-zachodnim rejonie gminy występują gleby słabe i najsłabsze odpowiadające V i VI klasie gruntów ornych z obszarami nieużytków. Jest to teren leśno-rolny. Wzdłuż doliny rzeki Krępianki występują gleby średnie i słabe IV i V klasy głównie mułowo-bagienne, wody, torfy. Jest to rejon trwałych użytków zielonych.

Najlepsze gleby posiadają wsie:

Kolonia Wiśniówek,
Maruszów,
Długowola,
Helenów,
Walentynów,
Leopoldów,
Krepa Górna.

Najsłabsze gleby obejmują miejscowości:

Gołębiów,
Leszczyny,
Wólka Krępska
Huta,
Ratyniec,
Borowo,
Poręba,
Jakubówka,
Szymanów,
Maziarze,
Małgorzacin,
Lipa Miklas.

Agroklimat:

Gmina Lipsko pod względem klimatycznym położona jest w nadwiślańskim regionie termicznym. Jest to obszar zaliczany pod względem termicznym do cieplejszych połaci w kraju. Agroklimat cechuje się długością okresu wegetacyjnego wynoszącego 210 dni oraz średnią roczną sumą opadów w granicach 500-600 mm. Dominują tu wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

Produkcja rolna:

1. Działalność rolnicza indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie:

Na ogólną liczbę około 1400 gospodarstw indywidualnych w gminie Lipsko ponad 93% prowadzi działalność rolniczą, z tego głównie na rynek 49%, natomiast na własne potrzeby ca 43%. W mieście Lipsku na ogólną liczbę około 500 gospodarstw indywidualnych 84,4 prowadzi działalność tylko rolniczą, z tego głównie na rynek 25,7%, natomiast na własne potrzeby ponad 58%. Na terenie gminy Lipsko uprawia się głównie zboża (75,2% ogólnej pow.zasiewów), ziemniaki (11,8%) i rośliny paszowe.
Natomiast produkcja zwierzęca w gminie odbywa się w oparciu o pasze wyprodukowane w gospodarstwach. Pogłowie bydła kształtuje się na poziomie ok.2800 szt, zaś trzody chlewnej ok. 5500 szt.

2. Struktura agrarna:

Gospodarstwa indywidualne w mgm Lipsko są dominującą formą własności ziemi. Zarówno w mieście jak i na wsi przeważają gospodarstwa małe do 5 ha. Gospodarstwa średnie w mieście stanowią 23,7% , natomiast na wsi utrzymują się na poziomie gospodarstw małych 44,6%. Gospodarstwa duże powyżej 10ha w mieście stanowią 3,2%, a na obszarach wiejskich 10,6%.
Przy ogólnym spadku powierzchni użytków rolnych wzrósł areał sadów, zmalał natomiast gruntów ornych. Zwiększyła się więc powierzchnia ziemi wykorzystywanej intensywnie (sady).

3. Przetwórstwo rolno-spożywcze:

Z uwagi na znaczną ilość sadów i innych upraw owocowo-warzywnych w gminie Lipsko dobrze rozwinięte jest przetwórstwo rolno-spożywcze. Występują tu podmioty zajmujące się przetwórstwem i sprzedażą przetworów z owoców (głównie truskawek i wiśni) oraz warzyw (głównie kapusty i ogórków), należą do nich m.in.:

"Scandic Food" Sp z o.o. ul.Spacerowa 22,
"Gomar. Przetwórstwo owoców i warzyw", Walentynów 39,
"Fruktus" s.c. w Długowoli,
"Mleko"  Sp. z o.o. - ul. Przemysłowa 4.

- zakłady branży piekarniczej:
w Lipsku - 4 piekarnie,
w Krępie Kościelnej 1 piekarnia,
w Woli Soleckiej 1 piekarnia
młyn w Daniszowie.

- kaszarnie:
w Lipsku,
w Nowej Wsi,
w Krępie Kościelnej.

Instytucje obsługi rolnictwa:

Lipsko to również główny ośrodek obsługi rolnictwa dla całej gminy. Tu mieszczą się instytucje, podmioty oraz organizacje świadczące usługi na rzecz rolnictwa, mające znaczenie ponadlokalne. Należą do nich:

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pełniący funkcje związkowe i gospodarcze. Ponadto świadczy usługi agrotechniczne w zakresie: siewów, ochrony roślin, zbiorów ziemiopłodów, jak również świadczy usługi warsztatowe i transportowe,
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska prowadząca działalność handlową,
"Agroma" Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym obsługująca gminy: Lipsko, Solec, Ciepielów oraz Sienno.

Wojewódzki inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie - "Oddział w Lipsku" ul. Zwoleńska 9

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Odział Radom - Powiatowy Zespół Doradców, ul. Zwoleńska 9

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Biuro Powiatowe w Lipsku ul Iłżecka (048) 3784 010; fax: (048) 3781 086

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyzanaczona przezv Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Uni Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków glebowych. Agencja jako wykonawca polityki rolnej ściśle współpracuj z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku, ul. Iłżecka 2, tel./fax: (048) 3782 544

Zajmuje się m.in.: zwalczanie chorób zakaźnych, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego (żywność, pasza), nadzór ad znakowaniem i obrotem zwierzętami żywymi.

Związek Sadowników RP - Odział Terenowy w Lipsku z siedzibą w Rzeczniowie.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.