Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Inwestycje 2014-2018

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 30.11.2018 r.

FE IS RGB 1

 Pomimo jesienno – zimowej aury, nieustannie są wykonywane roboty budowlane w ramach realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Na chwilę obecną zaawansowanie robót wynosi ponad 70 %. Niemal w całości została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Babilon i Lipa Krępa. W najbliższym czasie nastąpi podłączenie zasilania energii elektrycznej do wykonanych na sieci przepompowni, co pozwoli na dokonanie rozruchu technicznego wykonanego odcinka.

Do wykonania pozostały roboty budowlane w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa Miklas. Jednak z uwagi na sprzeciw części mieszkańców dotyczący przebiegu trasy kanalizacji, tutejszy Urząd przystąpił do opracowania dokumentacji zamiennej, która określać będzie nowy przebieg sieci na odcinku ok. 1 km. Powyższa sytuacja powoduje konieczność przedłużenia okresu realizacji projektu na 2019 rok.

 

IMG 20181129 143300

IMG 20181129 143304

IMG 20181129 143311

IMG 20181129 143424

IMG 20181129 143433

IMG 20181129 143700

IMG 20181129 143717

IMG 20181129 143839

IMG 20181129 143846

IMG 20181129 144012

IMG 20181129 144018

IMG 20181129 144259

IMG 20181129 144438

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 12.06.2018 r.

FE IS RGB 1

Miasto i Gmina Lipsko informuje, że rozpoczęły się prace budowlane wykonywane w ramach realizacji projektu o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Na chwilę obecną, inaczej niż początkowo planowano, prace wykonywane są przy drodze gminnej w miejscowości Babilon. Do końca maja 2018 roku wykonano ponad 1100 mb. sieci kanalizacyjnej oraz 30 przecisków pod drogą gminną. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa drugiego odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa Miklas.

1

2

3

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 02.02.2018 r.

FE IS RGB 1

Miasto i Gmina Lipsko informuje, że dnia 31.01.2018 roku został przekazany wyłonionemu w przetargu wykonawcy - INSTALBUD Rzeszów Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów plac budowy realizacji projektu o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” dofinansowanemu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Według ustalonego harmonogramu działań INSTALBUD Rzeszów Sp. z o.o. rozpocznie realizację inwestycji w marcu 2018 r. W pierwszej kolejności będzie wykonywana budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 747.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 06.11.2017 r.

FE IS RGB 1

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko"

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Lipsko.                                                                          

Beneficjent: Miasto i Gmina Lipsko

Planowana wartość projektu: 6 291 521,09 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 260 849,34 PLN

Miasto i Gmina Lipsko informuje, że w dniu 03.11.2017 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert na realizację zamówienia publicznego głównego zadania inwestycyjnego - budowy kanalizacji sanitarnej.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Małgorzacin, Lipsko.

W zakres przedsięwzięcia wchodzą następujące elementy:

• kanalizacja grawitacyjna i przyłącza z rur PVC

• kanalizacja ciśnieniowa z rur PE

• studnie kanalizacyjne rewizyjne, inspekcyjne, rozprężne

• zasuwy nożowe

• rury osłonowe stalowe

• przepompownie ścieków

• Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wyniesie 10613,5m.

Wykonawca w ramach wykonania zamówienia zobowiązany jest również do:

- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

- uzyskania od zarządcy drogi wojewódzkiej nr 747 zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i poniesienie opłaty z tego tytułu,

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wprowadzeniem do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz przekazaniem zamawiającemu w 2 egz.

Spośród pięciu ważnych ofert, najkorzystniejsza oferta na wykonanie inwestycji została złożona przez firmę INSTALBUD-Rzeszów Sp. z o.o. za kwotę 5 482 935,98 zł brutto, z okresem gwarancji 6 lat.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram wykonania całości, poszczególnych części i rodzajów robót, realizując całą inwestycję w terminie do dnia 30.09.2018 r.

Realizacja projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko

"Miasto i Gmina Lipsko, z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizuje projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja  3-ch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Lipsko, tj:
a)    budynku świetlicy wiejskiej w  Katrzynowie,
b)    budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówku
c)    budynku świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kościelnej.
Część budynku użytkowana przez OSP w Krępie Kościelnej  stanowi koszty niekwalifikowane.

Budynki te, ze względu na ich stan techniczny, dotychczas użytkowane były nieregularnie w ograniczonym zakresie. Celem tego projektu jest, przeprowadzenie  ich termomodernizacji w zakresie spełniającym standardy  izolacyjności cieplnej  budynków  na 2021 r., określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z  dn. 05 lipca 2013 (Dz. U. 2013 poz. 926 zm. Dz. U. 2015 r. poz. 1422) i przywrócenie ich mieszkańcom tych i okolicznych wsi do stałego użytkowania.  Termomodernizacja budynków pozwoli na  zmniejszenie zapotrzebowania energii na ich cele grzewcze i oświetlenie, a tym samym wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

 Projekt obejmuje:
1) docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych   o pow. 3 326 m2
2) wymianę 48 szt. okien wraz z 41 szt nawiewników na szczelne o współcz.  przewodz. ciepła  U= 0,9 W /(m*K )    o ogólnej pow. 153,9 m2
3) wymianę 11 szt drzwi zewnętrznych na szczelne o współcz. przewodz. ciepła  U= 0,9 W /(m*K )  o ogólnej pow. 44,6 m2
4) Instalację centralnego systemu c.w.u. w bud. w Katarzynowie
5) Instalację centralnego systemu  c.o. w 3-ch  budynkach , w tym instalację  39 grzejników wraz z termostatami,
6) Instalację 4-ch  pomp ciepła powietrze/woda w 3-ch budynkach  o łącznej mocy 50,7 kW
7) Instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku w Katarzynowie o mocy 2,07 kW
8) wymianę we wszystkich budynkach tradycyjnego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED
Wartość projektu to: 1 378 171,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 976 093,17 zł

Wkład własny Miasta i Gminy Lipsko: 402 077,83 zł "

plakattermo

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko

FE IS RGB 1

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko"

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Lipsko.                                                                          

Beneficjent: Miasto i Gmina Lipsko

Planowana wartość projektu: 6 291 521,09 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 260 849,34 PLN

W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na:

  • budowie kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z przyłączami do posesji, rurociągami ciśnieniowymi i przepompowniami ścieków surowych wraz z instalacją elektryczną zalicznikową obsługującą posesje w miejscowości Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Małgorzacin, Lipsko. Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wynosi 9143,0 m.
  • budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz kanalizacji ciśnieniowej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowościach Lipsko i Lipa Miklas. Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wynosi 1470,5 m.

Łączna długość planowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wyniesie 10613,5 m.

W wyniku realizacji projektu do 2018 roku do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 550 użytkowników, a łączna długość kanału głównego kanalizacji sanitarnej wyniesie 8164,5 metrów.

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Lipsko.

Realizacja projektu wiązać się będzie z kolejnymi celami krótko i długookresowymi, w tym m.in.:

  • z poprawą stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymaniem degradacji wód podziemnych poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntu, eliminację zrzutu nieoczyszczonych ścieków,
  • z zapobieganiem dalszej degradacji środowiska przyrodniczego na terenie gminy (roślinność, gleby, woda) oraz skażeniom żywności produkowanej na przedmiotowym terenie. Dzięki skierowaniu ścieków od większej liczby mieszkańców do oczyszczalni ścieków, ograniczeniu całkowitej ilości substancji biogennych dostających się do wód powierzchniowych i gruntowych znacznie poprawi się jakość środowiska naturalnego na przedmiotowym obszarze. Mniejsza ilość biogenów w wodach powierzchniowych ograniczy zjawisko eutrofizacji tych wód, co z kolei spowoduje ograniczenie wymierania wielu gatunków flory i fauny,
  • ze zmniejszeniem emisji ścieków do środowiska - zmniejszeniem ilości ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych. Realizacja projektu podniesienie efektywność odbioru produkowanych zanieczyszczeń, co doprowadzi do zmniejszenia ilości ścieków wprowadzanych w sposób niekontrolowany do środowiska, a tym samym wpłynie korzystnie na jego jakość. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie bioróżnorodności przedmiotowego obszaru,
  • ze zwiększeniem stopnia uregulowania gospodarki ściekowej Gminy Lipsko – rozwojem infrastruktury ściekowej.

 

Plakat jpg

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Teren miasta i gminy Lipsko obszarem inwestycyjnym Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN zarządzanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A w Warszawie. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

plakat

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2019 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.