Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Inwestycje 2014-2018

Realizacja projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko

"Miasto i Gmina Lipsko, z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizuje projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja  3-ch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Lipsko, tj:
a)    budynku świetlicy wiejskiej w  Katrzynowie,
b)    budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówku
c)    budynku świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kościelnej.
Część budynku użytkowana przez OSP w Krępie Kościelnej  stanowi koszty niekwalifikowane.

Budynki te, ze względu na ich stan techniczny, dotychczas użytkowane były nieregularnie w ograniczonym zakresie. Celem tego projektu jest, przeprowadzenie  ich termomodernizacji w zakresie spełniającym standardy  izolacyjności cieplnej  budynków  na 2021 r., określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z  dn. 05 lipca 2013 (Dz. U. 2013 poz. 926 zm. Dz. U. 2015 r. poz. 1422) i przywrócenie ich mieszkańcom tych i okolicznych wsi do stałego użytkowania.  Termomodernizacja budynków pozwoli na  zmniejszenie zapotrzebowania energii na ich cele grzewcze i oświetlenie, a tym samym wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

 Projekt obejmuje:
1) docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych   o pow. 3 326 m2
2) wymianę 48 szt. okien wraz z 41 szt nawiewników na szczelne o współcz.  przewodz. ciepła  U= 0,9 W /(m*K )    o ogólnej pow. 153,9 m2
3) wymianę 11 szt drzwi zewnętrznych na szczelne o współcz. przewodz. ciepła  U= 0,9 W /(m*K )  o ogólnej pow. 44,6 m2
4) Instalację centralnego systemu c.w.u. w bud. w Katarzynowie
5) Instalację centralnego systemu  c.o. w 3-ch  budynkach , w tym instalację  39 grzejników wraz z termostatami,
6) Instalację 4-ch  pomp ciepła powietrze/woda w 3-ch budynkach  o łącznej mocy 50,7 kW
7) Instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku w Katarzynowie o mocy 2,07 kW
8) wymianę we wszystkich budynkach tradycyjnego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED
Wartość projektu to: 1 378 171,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 976 093,17 zł

Wkład własny Miasta i Gminy Lipsko: 402 077,83 zł "

plakattermo

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko

FE IS RGB 1

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko"

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Lipsko.                                                                          

Beneficjent: Miasto i Gmina Lipsko

Planowana wartość projektu: 6 291 521,09 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 260 849,34 PLN

W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na:

  • budowie kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z przyłączami do posesji, rurociągami ciśnieniowymi i przepompowniami ścieków surowych wraz z instalacją elektryczną zalicznikową obsługującą posesje w miejscowości Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Małgorzacin, Lipsko. Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wynosi 9143,0 m.
  • budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz kanalizacji ciśnieniowej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowościach Lipsko i Lipa Miklas. Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wynosi 1470,5 m.

Łączna długość planowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wyniesie 10613,5 m.

W wyniku realizacji projektu do 2018 roku do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 550 użytkowników, a łączna długość kanału głównego kanalizacji sanitarnej wyniesie 8164,5 metrów.

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Lipsko.

Realizacja projektu wiązać się będzie z kolejnymi celami krótko i długookresowymi, w tym m.in.:

  • z poprawą stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymaniem degradacji wód podziemnych poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntu, eliminację zrzutu nieoczyszczonych ścieków,
  • z zapobieganiem dalszej degradacji środowiska przyrodniczego na terenie gminy (roślinność, gleby, woda) oraz skażeniom żywności produkowanej na przedmiotowym terenie. Dzięki skierowaniu ścieków od większej liczby mieszkańców do oczyszczalni ścieków, ograniczeniu całkowitej ilości substancji biogennych dostających się do wód powierzchniowych i gruntowych znacznie poprawi się jakość środowiska naturalnego na przedmiotowym obszarze. Mniejsza ilość biogenów w wodach powierzchniowych ograniczy zjawisko eutrofizacji tych wód, co z kolei spowoduje ograniczenie wymierania wielu gatunków flory i fauny,
  • ze zmniejszeniem emisji ścieków do środowiska - zmniejszeniem ilości ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych. Realizacja projektu podniesienie efektywność odbioru produkowanych zanieczyszczeń, co doprowadzi do zmniejszenia ilości ścieków wprowadzanych w sposób niekontrolowany do środowiska, a tym samym wpłynie korzystnie na jego jakość. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie bioróżnorodności przedmiotowego obszaru,
  • ze zwiększeniem stopnia uregulowania gospodarki ściekowej Gminy Lipsko – rozwojem infrastruktury ściekowej.

 

Plakat jpg

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2019 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.