Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Inwestycje 2014-2018

Zwodociągowanie południowo-zachodnich terenów gminy Lipsko poprzez rozbudowę wodociągu publicznego z ujęciem w miejscowości Józefów

W ramach tej pozycji budżetowej wykonano zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Władysławów, Wiśniówek, Gruszczyn, Śląsko. Zadanie zakończone i rozliczone. Łączne koszty poniesione ne jego realizację w 2015r. - 617 611,65zł.

2. Przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Józefów. Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. Łączne koszty poniesione na jego realizację w 2015r. - 1 022 513,91zł.

W dniu 05.10.2015r. gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich refundację kosztów poniesionych na realizację powyższych inwestycji w kwocie 1 212 300,00zł.

 

3

Wymiana pieca c.o. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku

Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. Poniesione koszty na realizację zadania wyniosły 18 942,00 zł.

3

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej i Przemysłowej w Lipsku

Budowa realizowana przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku, któremu Miasto i Gmina Lipsko przekazało dotację
w kwocie 220 000zł.

4

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręba

Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone. Koszty poniesione na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski wyniosły 54 336,60zł. Inwestycja współfinansowana przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 42 829zł.

1

Budowa wodociągu przy ul. Wola Cukrowa w Lipsku

Inwestycja zakończona, odebrana i rozliczona. Poniesione koszty na realizację zadania 152 250zł.

1

2

Lipsko Park- Rozwój Aktywnej Turystyki Historycznej

Inwestycja zakończona, odebrana i rozliczona. Koszty poniesione na jej realizację wyniosły 795 810,00zł. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - 499 996,47zł.

1

2

 

4

5

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 30.11.2018 r.

FE IS RGB 1

 Pomimo jesienno – zimowej aury, nieustannie są wykonywane roboty budowlane w ramach realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Na chwilę obecną zaawansowanie robót wynosi ponad 70 %. Niemal w całości została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Babilon i Lipa Krępa. W najbliższym czasie nastąpi podłączenie zasilania energii elektrycznej do wykonanych na sieci przepompowni, co pozwoli na dokonanie rozruchu technicznego wykonanego odcinka.

Do wykonania pozostały roboty budowlane w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa Miklas. Jednak z uwagi na sprzeciw części mieszkańców dotyczący przebiegu trasy kanalizacji, tutejszy Urząd przystąpił do opracowania dokumentacji zamiennej, która określać będzie nowy przebieg sieci na odcinku ok. 1 km. Powyższa sytuacja powoduje konieczność przedłużenia okresu realizacji projektu na 2019 rok.

 

IMG 20181129 143300

IMG 20181129 143304

IMG 20181129 143311

IMG 20181129 143424

IMG 20181129 143433

IMG 20181129 143700

IMG 20181129 143717

IMG 20181129 143839

IMG 20181129 143846

IMG 20181129 144012

IMG 20181129 144018

IMG 20181129 144259

IMG 20181129 144438

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 12.06.2018 r.

FE IS RGB 1

Miasto i Gmina Lipsko informuje, że rozpoczęły się prace budowlane wykonywane w ramach realizacji projektu o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Na chwilę obecną, inaczej niż początkowo planowano, prace wykonywane są przy drodze gminnej w miejscowości Babilon. Do końca maja 2018 roku wykonano ponad 1100 mb. sieci kanalizacyjnej oraz 30 przecisków pod drogą gminną. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa drugiego odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa Miklas.

1

2

3

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 02.02.2018 r.

FE IS RGB 1

Miasto i Gmina Lipsko informuje, że dnia 31.01.2018 roku został przekazany wyłonionemu w przetargu wykonawcy - INSTALBUD Rzeszów Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów plac budowy realizacji projektu o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” dofinansowanemu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Według ustalonego harmonogramu działań INSTALBUD Rzeszów Sp. z o.o. rozpocznie realizację inwestycji w marcu 2018 r. W pierwszej kolejności będzie wykonywana budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 747.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 06.11.2017 r.

FE IS RGB 1

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko"

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Lipsko.                                                                          

Beneficjent: Miasto i Gmina Lipsko

Planowana wartość projektu: 6 291 521,09 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 260 849,34 PLN

Miasto i Gmina Lipsko informuje, że w dniu 03.11.2017 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert na realizację zamówienia publicznego głównego zadania inwestycyjnego - budowy kanalizacji sanitarnej.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Małgorzacin, Lipsko.

W zakres przedsięwzięcia wchodzą następujące elementy:

• kanalizacja grawitacyjna i przyłącza z rur PVC

• kanalizacja ciśnieniowa z rur PE

• studnie kanalizacyjne rewizyjne, inspekcyjne, rozprężne

• zasuwy nożowe

• rury osłonowe stalowe

• przepompownie ścieków

• Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wyniesie 10613,5m.

Wykonawca w ramach wykonania zamówienia zobowiązany jest również do:

- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

- uzyskania od zarządcy drogi wojewódzkiej nr 747 zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i poniesienie opłaty z tego tytułu,

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wprowadzeniem do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz przekazaniem zamawiającemu w 2 egz.

Spośród pięciu ważnych ofert, najkorzystniejsza oferta na wykonanie inwestycji została złożona przez firmę INSTALBUD-Rzeszów Sp. z o.o. za kwotę 5 482 935,98 zł brutto, z okresem gwarancji 6 lat.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram wykonania całości, poszczególnych części i rodzajów robót, realizując całą inwestycję w terminie do dnia 30.09.2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2019 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.