Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Serwis informacyjny

Druki

DRUKI DO POBRANIA

RADA MIEJSKA

 1. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

 2. Oświadczenie dot. postępowania o przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego.

 3. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.
 4. Wzór karty zgłoszenia na ławnika sądowego.

 5. Wzór zgłoszenia listy 50 obywateli stale zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Lipsko, mających czynne prawo wyborcze, zgłaszających kandydatów na ławników kadencja 2020-2023.

 6. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r
 2. Wniosek o wydanie opinii o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 5. Wniosek o wycięcie drzewa
 6. Wniosek o wydanie informacji o terenie
 7. Wzór umowy na wywóz nieczystości stałych
 8. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 9. Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 11. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko.
 12. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 13. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 14. Wniosek o awaryjne zajęcie pasa

 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym

 16. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obiekt budowlany

 17. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia

 18. Wniosek o zajęcie pasa drogowego roboty

 19. Wniosek o zajęcie pasa drogowego na umieszczenie reklamy
 20. Wniosek o lokalizację zjazdu

 21. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego

 22. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

 23. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

 24. Wniosek o podział nieruchomości

 25. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 26. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zalesienia gruntów rolnych

 27. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia gruntów rolnych na obszarze Natura 2000

 28. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 29. Wniosek o przyznanie dofinansowania na usunięcie azbestu

EDUKACJA

 1. informacja o faktycznej liczbie uczniow 
 2. rozliczenie wykorzystania dotacji
 3. wniosek o udzielenie dotacji

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Formularze i instrukcje
 2. Oświadczenie Przedsiębiorcy o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019r.

REFERAT FINANSOWO KSIĘGOWY - SPRAWY PŁACOWE

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia na druku Rp – 7 o wysokości osiągniętych dochodów za okres zatrudnienia

WYMIAR PODATKÓW

Wzory deklaracji i informacji podatkowych:

 1. Druki deklaracji i informacji podatkowych - pod. leśny, rolny, od śr. transportu, nieruchomości - BiP - druki obowiązują do 30.06.2019r.
 2. Wszystkie formularze deklaracji do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych - druki obowiązują od 01.07.2019r.

Akcyza

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wersja edytowalna)
 2. Załącznik do wniosku
 3. Oświadczenie o posiadanych gruntach
 4. RODO - klauzula informacyjna
 5. Podanie o wydanie zaświdaczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach

Podania o umorzenie zaleglosci podatkowych

 1. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych
 2. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych - rolnicy
 3. Formularz o pomocy de minimis dla przedsiębiorców
 4. Formularz o pomocy de minimis dla rolników

Podanie o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia

 1. Podanie o zastosowanie ulgi nabycie gruntów
 2. Załącznik nr 3 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

Inne

 1. Podanie do kwoty mlecznej
 2. Podanie do Notariusza
 3. Podanie o gruncie do Urzedu Pracy
 4. Podanie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego - nie figuruje
 5. Podanie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego
 6. Podanie o powierzchni gruntów własnych i użytków
 7. Podanie o powierzchi gospod i od kiedy do Agencji
 8. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przeliczeniowego
 9. Podanie o powierzchni gospodarstwa użytki rolne
 10. Podanie o wydanie odpisu nakazu płatniczego
 11. Podanie o zastosowanie ulgi wojskowej dla posiadającego gospodarstwo rolne
 12. Podanie o zastosowanie ulgi wojskowej

 Umowy cywilnoprawne

 1. Ewidencaja wykonywanych godzin.
 2. Rachunek - umowa cywilnoprawna.

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Podanie o wydanie odpisu skróconego, aktu urodzenia, aktu małżeńtwa, zgonu
 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego


EWIDENCJA LUDNOŚCI. DOWODY OSOBISTE

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZPS/1
 3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2
 4. Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2
 6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3
 7. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy EL/ZP/4
 8. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2020 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.