Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Serwis informacyjny

Inwestycje 2014-2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko

Zrealizowano drugie w kontekście wielkości środków finansowych zadanie w historii Miasta i Gminy Lipsko - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”. Wartość projektu określona w umowie to 6 291 521,09 zł. Wartość przyznanego dofinansowania z środków Unii Europejskiej 3 260 849,34 zł!!!. W ramach inwestycji wykonano blisko 11 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipsko, Lipa Miklas, Babilon, Lipa Krępa, Sewerynów. Około 550 mieszkańców wymienionych miejscowości zostanie podłączonych do nowej sieci. Inwestycja jest kolejnym etapem działań samorządu Miasta i Gminy Lipsko w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. W poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Lipsku, która będzie obsługiwać wybudowaną kanalizację sanitarną.

kkkkkkkkkkakakakapng

Przebudowa boiska w Krępie Kościelnej

Zakończono przebudowę boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej (wspólnie z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Lipsko). Koszt realizacji zadania 279 846,33 zł.  Zadanie realizowane we współpracy z Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Lipsko i dofinansowane z Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 170 000zl. W ramach realizacji wykonano między innymi nową nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej.

krepaaakrepaauu

Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Ratyniec

Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś - Ratyniec. Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zwoleń za kwotę 369 028,78 zł.

ratyniecnowa

Budowa stacji regazyfikazji LNG

Rozbiórka budynku byłej kotłowni. Miasto i Gmina Lipsko wydzierżawiło Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na okres 10 lat nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Przemysłowej w Lipsku zabudowaną budynkiem dawnej kotłowni ZEC. Przekazanie nieruchomości jest ściśle związane z planami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie dotyczącymi budowy na tym terenie stacji regazyfikazji LNG wraz z infrastrukturą techniczną.  Zgodnie z podpisaną umową dzierżawy przedmiotowego terenu Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zobowiązana jest w pierwszej kolejności do wykonania rozbiórki budynku byłej kotłowni oraz budynku administracyjnego wraz z niwelacją i uporządkowaniem terenu. Wstępna koncepcja realizacji inwestycji przez Spółkę przewiduje, że na nieruchomości zlokalizowane zostaną zbiorniki magazynowe LNG, parownice produkcyjne, stacja gazowa (m.in. reduktorownia, nawanialnia) zbiornik wody ppoż. i hydrofornia.
Stacja będzie służyć m.in. do dostarczania gazu do odbiorców znajdujących się w strefie przy ul. Przemysłowej oraz w dalszej części do rozbudowy sieci gazowej w mieście Lipsko.

zec3

Otwarte Strefy Aktywności

W ramach pierwszej wybudowano Otwarte Strefy Aktywności w Lipsku przy ulicach: Zwoleńska 16A, 1 Maja/J.Śniadeckiego i Partyzantów 6 (teren przy przedszkolu).

Wariant podstawowy – 2 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt w Lipsku przy ulicach: Zwoleńska 16A, 1 Maja/J.Śniadeckiego i Partyzantów 6. Ogółem wartość zapłaconych faktur od początku realizacji zadania inwestycyjnego: 114 734,40 zł w tym z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 56 368,00 zł. Zadanie zakończony 08.03.2019 r. Zakupiono i zamontowano między innymi 18 urządzeń sportowych do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób dorosłych, 3 urządzenia o charakterze sprawnościowym dla dzieci, ławki, stojaki rowerowe, kosze i regulaminy.

Znamy też  wyniki tegorocznego naboru Programu OSA. Miasto i Gmina Lipsko otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 77 600zł na budowę Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Maruszowie i Krepie Kościelnej oraz w wariancie podstawowym na stadionie miejskim w Lipsku. Zaplanowano zakup m.in. 18 urządzeń sportowych do ćwiczeń dla osób dorosłych, 6 urządzeń o charakterze sprawnościowym dla dzieci, ławek, stojaków rowerowych, koszy i regulaminów.
Całkowity koszt zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji 155 345,46 zł.

osa4

Przebudowa ciagów pieszych w Lipsku

Wykonano m.in.:

- nowy chodnik z kostki wraz z parkingiem przy ul. 1 Maja;

-przejście między ul. Czachowskiego za kwotę  ul. Turystyczną;

- aktualnie wykonywane są roboty na ul. Klonowej.

Inwestycje są kolejnym etapem uporządkowania stanu infrastruktury komunikacyjnej miasta Lipsko. 

Wartość wszystkich zadań to ok 195 000 zł.

201200

202

Inwestycje w infrastrukturę drogową w sołectwach

Zakończyły się inwestycje polegające na budowie dróg na odcinkach:

- Ratyniec - Nowa Wieś- za kwotę 288 216,06zł;

- Boży Dar- Lucjanów- za kwotę 342 845,40zł;

- Sewerynów - za kwotę 393 111,69zł.

Łaczne koszty - 1 024 173,15zł.

4445

46

 

Inwestycje związane z kulturą fizyczną i turystyką:

Na terenie miasta i gminy Lipsko trwa budowa infrastruktury związanej z kulturą fizyczną i turystyką. Wykonywane są prace związane m.in. z:

 - budową miejsca postoju dla rowerzystów przy zalewie miejskim w Lipsku (m.in. wyposażonego w stację naprawy rowerów) oraz z oznakowaniem ścieżek rowerowych - cała wartość zadania 34882,15zł ( budowa dofinansowana z środków LGD ,,Krzemienny Krąg”);

- budową placu zabaw na stadionie miejskim w Lipsku- planowana wartość 70 000,00zł;

- budową Otwartych Stref Aktywności - dofinansowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej. Zostaną wykonane trzy otwarte strefy aktywności w ramach ,,Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym”. Strefy powstaną przy ul. Zwoleńskiej 16A, ul. Partyzantów 6 i ul. 1 Maja/Śniadeckiego. Koszt projektu to ok. 113 000 tys. złotych, a propozycja dofinansowania to 56 800 zł.

300407

400401

 

 

 

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych z srodków funduszu sołeckiego

W pierwszym i drugim kwartale 2018 roku z środków funduszu sołeckiego przeznaczonych na plac zabaw i siłownie zewnętrzne  zrealizowano:

- budowę placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli (współpraca finansowa sołectw: Józefów, Tomaszówka, Długowola Pierwsza, Marszów, Walentynów, Poręba, Długowola Druga i Helenów) za kwotę 62 767,52zł   ( kwota nie uwzględnia nawierzchni amortyzującej);

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów za kwotę 11 416,77zł;

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Śląsko za kwotę 12 414,66zł;

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów za kwotę 13 284,28zł.

12

34

Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użytecznosci

Miasto i Gmina Lipsko, z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizuje projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja  3-ch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Lipsko, tj:
a)    budynku świetlicy wiejskiej w  Katrzynowie,
b)    budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówku
c)    budynku świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kościelnej.

Wartość projektu to: 1 378 171,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 976 093,17 zł

Wkład własny Miasta i Gminy Lipsko: 402 077,83 zł.

710

89

 

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2019 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.