ROLNICTWO

Obszar gminy cechuje się glebami o wysokiej przydatności do produkcji rolniczej. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych wynosi odpowiednio:

rolnictw klasy I - (6ha),
klasy II - 1%,
klasy III- 22%,
klasy IV - 46%,
klasy V - 20%,
klasy VI - 10%,
klasy VIz - 1%.

W części południowej, środkowej i północno-wschodniej występują gleby średnio-dobre, dobre i średnie odpowiadające III i IV klasie. Są to gleby bielicowe wytworzone z lessów lub glin zwałowych oraz miejscami rędziny kredowe. W północno-zachodnim rejonie gminy występują gleby słabe i najsłabsze odpowiadające V i VI klasie gruntów ornych z obszarami nieużytków. Jest to teren leśno-rolny. Wzdłuż doliny rzeki Krępianki występują gleby średnie i słabe IV i V klasy głównie mułowo-bagienne, wody, torfy. Jest to rejon trwałych użytków zielonych.

Najlepsze gleby posiadają wsie:

Kolonia Wiśniówek,
Maruszów,
Długowola,
Helenów,
Walentynów,
Leopoldów,
Krepa Górna.

Najsłabsze gleby obejmują miejscowości:

Gołębiów,
Leszczyny,
Wólka Krępska
Huta,
Ratyniec,
Borowo,
Poręba,
Jakubówka,
Szymanów,
Maziarze,
Małgorzacin,
Lipa Miklas.

Agroklimat:

Gmina Lipsko pod względem klimatycznym położona jest w nadwiślańskim regionie termicznym. Jest to obszar zaliczany pod względem termicznym do cieplejszych połaci w kraju. Agroklimat cechuje się długością okresu wegetacyjnego wynoszącego 210 dni oraz średnią roczną sumą opadów w granicach 500-600 mm. Dominują tu wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

Produkcja rolna:

1. Działalność rolnicza indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie:

Na ogólną liczbę około 1400 gospodarstw indywidualnych w gminie Lipsko ponad 93% prowadzi działalność rolniczą, z tego głównie na rynek 49%, natomiast na własne potrzeby ca 43%. W mieście Lipsku na ogólną liczbę około 500 gospodarstw indywidualnych 84,4 prowadzi działalność tylko rolniczą, z tego głównie na rynek 25,7%, natomiast na własne potrzeby ponad 58%. Na terenie gminy Lipsko uprawia się głównie zboża (75,2% ogólnej pow.zasiewów), ziemniaki (11,8%) i rośliny paszowe.
Natomiast produkcja zwierzęca w gminie odbywa się w oparciu o pasze wyprodukowane w gospodarstwach. Pogłowie bydła kształtuje się na poziomie ok.2800 szt, zaś trzody chlewnej ok. 5500 szt.

2. Struktura agrarna:

Gospodarstwa indywidualne w mgm Lipsko są dominującą formą własności ziemi. Zarówno w mieście jak i na wsi przeważają gospodarstwa małe do 5 ha. Gospodarstwa średnie w mieście stanowią 23,7% , natomiast na wsi utrzymują się na poziomie gospodarstw małych 44,6%. Gospodarstwa duże powyżej 10ha w mieście stanowią 3,2%, a na obszarach wiejskich 10,6%.
Przy ogólnym spadku powierzchni użytków rolnych wzrósł areał sadów, zmalał natomiast gruntów ornych. Zwiększyła się więc powierzchnia ziemi wykorzystywanej intensywnie (sady).

3. Przetwórstwo rolno-spożywcze:

Z uwagi na znaczną ilość sadów i innych upraw owocowo-warzywnych w gminie Lipsko dobrze rozwinięte jest przetwórstwo rolno-spożywcze. Występują tu podmioty zajmujące się przetwórstwem i sprzedażą przetworów z owoców (głównie truskawek i wiśni) oraz warzyw (głównie kapusty i ogórków), należą do nich m.in.:

"Scandic Food" Sp z o.o. ul.Spacerowa 22,
"Gomar. Przetwórstwo owoców i warzyw", Walentynów 39,
"Fruktus" s.c. w Długowoli,
"Mleko"  Sp. z o.o. - ul. Przemysłowa 4.

- zakłady branży piekarniczej:
w Lipsku - 4 piekarnie,
w Krępie Kościelnej 1 piekarnia,
w Woli Soleckiej 1 piekarnia
młyn w Daniszowie.

- kaszarnie:
w Lipsku,
w Nowej Wsi,
w Krępie Kościelnej.

Instytucje obsługi rolnictwa:

Lipsko to również główny ośrodek obsługi rolnictwa dla całej gminy. Tu mieszczą się instytucje, podmioty oraz organizacje świadczące usługi na rzecz rolnictwa, mające znaczenie ponadlokalne. Należą do nich:

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pełniący funkcje związkowe i gospodarcze. Ponadto świadczy usługi agrotechniczne w zakresie: siewów, ochrony roślin, zbiorów ziemiopłodów, jak również świadczy usługi warsztatowe i transportowe,
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska prowadząca działalność handlową,
"Agroma" Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym obsługująca gminy: Lipsko, Solec, Ciepielów oraz Sienno.

Wojewódzki inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie - "Oddział w Lipsku" ul. Zwoleńska 9

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Odział Radom - Powiatowy Zespół Doradców, ul. Zwoleńska 9

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Biuro Powiatowe w Lipsku ul Iłżecka (048) 3784 010; fax: (048) 3781 086

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyzanaczona przezv Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Uni Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków glebowych. Agencja jako wykonawca polityki rolnej ściśle współpracuj z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku, ul. Iłżecka 2, tel./fax: (048) 3782 544

Zajmuje się m.in.: zwalczanie chorób zakaźnych, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego (żywność, pasza), nadzór ad znakowaniem i obrotem zwierzętami żywymi.

Związek Sadowników RP - Odział Terenowy w Lipsku z siedzibą w Rzeczniowie.